Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności
Klauzula informacyjna – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) [dalej: RODO]
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, że:
 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karolina Kurach prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NEX GROUP Karolina Kurach z siedzibą w Bochni (32-700) przy ul. Księdza Tischnera 8, NIP: 678-307-13-95, REGON: 368676318, tel.: 696-570-111, adres e-mail info@nexlook.pl (dalej jako „ADO”);
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy;
 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty – w tym podmioty, przetwarzające dane na zlecenie Karoliny Kurach prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą NEX GROUP Karolina Kurach z siedzibą w Bochni (32-700) przy ul. Księdza Tischnera 8, NIP: 678-307-13-95, REGON: 368676318, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami polegającymi na realizowaniu zawartej umowy;
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 

OKRES PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia rozwiązania umowy/dokonania czynności/wykonania umowy;
 

PRAWO DO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

 
6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO;
 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
 

DALSZE INFORMACJE

 
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności mających na celu zrealizowanie na Pani/Pana rzecz usługi w związku z zawartą umową;
9. do czasu dokonania czynności mającej na celu zrealizowanie na Pani/Pana rzecz a w związku z zawartą umową, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 

COFNIĘCIE ZGODY

 
11. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.